О Нама

О нама

Историјат

Предузеће је почело са радом 1945. године, као Надзорништво за путеве са седиштем у Приштини. Године 1948. трансформише се у Техничку секцију за путеве, а 1962. године у Предузеће за путеве. Током 1975. године, Предузеће се трансформише у Радну организацију „ПУТ“ која је у свом саставу имала три основне организације и то: ООУР Изградња, ООУР Одржавање и ООУР Заједнички послови. Године 1990. ООУР Одржавање се трансформише у Специјализовано Предузећа за одржавање магистралних и регионалних путева АП Косова и Метохије. Као Деоничарско друштво у мешовитој својини специјализовано за одржавање, чување и заштиту магистралних и регионалних путева АП Косова и Метохије „Магистрала“ Приштина, региструје се у Окружном Привредном суду у Приштини децембра 1992. године. Октобра 1999. године, Предузеће услед општепознатих дешавања на просторима Косова и Метохије мења седиште из Приштине у Београд, и региструје се код Привредног суда у Београду. Априла 2003. године, Предузеће врши усаглашавање и усклађивање са Законом о предузећима, мења назив фирме у Предузеће за одржавање и изградњу путева „Магистрала“ Акционарско друштво Београд, и под тим именом се региструје код Трговинског суда у Београду.

Основна делатност Предузећа је одржавање и изградња саобраћајница, аеродромских писта и спортских терена. Краћи опис делатности летњег одржавања је уградња асфалтне масе, обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације, уградња вертикалне саобраћајне сигнализације, реконструкција и поправка путева, као и припремни земљани радови и то ископ, насипање, нивелисање терена, уклањање стена и камења, као и други дренажни радови. Краћи опис делатности зимског одржавања је уклањање снега и леда са путева и посипање путева сољу и ризлом.

Запослени
Са 120 запослених уз савремнену механизацију и опрему, са довољно стручног знања и искуства и добру организацију рада Предузеће изводи и успешно обавља најсложеније радове на одржавању, изградњи, реконструкцији и санацији путева, улица и других саобраћајних објеката у току целе године.

Механизација и опрема
У обављању своје делатности Предузеће АД „Магистрала“ из Београда користи нову и савремену производну опрему, и има пословну сарадњу са великим бројем фирми истог или сличног профила.
Примарни циљ у даљем развоју Предузећа је ширење сарадње са постојећим фирмама уз даљи напредак, освајање нове тржишне позиције кроз стицање нових партнера све то уз висок квалитет свијих производа/ услуга и стално праћење техничко технолошког развоја.

Сертификат квалитета
Основу пословне политике Предузећа АД „Магистрала“ Београд, представља политика квалитета као гаранција постојеће тржишне позиције, али и даљи развој и напредовање. Предузеће АД „Магистрала“ Београд, добило је сертификат за квалитет ЈУС ИСО 9001.